قراردادهای CFD روی کالاهای آتی


ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

 • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
 • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
 • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.
با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
لطفاً نوع حساب در پلتفرم MetaTrader 4 را انتخاب کنید
trading platform metatrader 4
Standard
Micro
Demo
انتخاب همه
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
ابزار اسپرد
به پیپ
فاصلۀ دستور
به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات

حداقل
تغییر قیمت
اندازه قرارداد / لات مارجین در % شروع معامله / پایان معامله وضعیت
فلزات
مس
#F-HGH7 50 100 - / - USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
25.08.2016
24.02.2017
مُغلق
#F-HGK7 50 100 -5.36 / -1.15 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
23.11.2016
26.04.2017
تجارت
#F-HGN7 50 100 -5.39 / -1.16 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
انرژی
گاز طبیعی
#F-NGH7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
22.12.2016
23.02.2017
مُغلق
#F-NGJ7 20 40 -2.47 / -0.53 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.01.2017
28.03.2017
فقط برای بستن
#F-NGK7 20 40 -2.53 / -0.54 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
21.02.2017
25.04.2017
تجارت
#F-NGM7 40 -2.60 / -0.56 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.03.2017
25.05.2017
تجارت
ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HOH7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
27.12.2016
27.02.2017
مُغلق
#F-HOJ7 40 80 -5.12 / -1.10 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.01.2017
30.03.2017
تجارت
#F-HOK7 40 80 -5.14 / -1.10 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
23.02.2017
27.04.2017
تجارت
نفت BRENT
#F-BRNJ7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
23.12.2016
27.02.2017
مُغلق
#F-BRNK7 6 12 -4.13 / -0.89 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
26.01.2017
30.03.2017
تجارت
#F-BRNM7 6 12 -4.14 / -0.89 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
23.02.2017
27.04.2017
تجارت
نفت WTI
#F-CLH7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
15.12.2016
17.02.2017
مُغلق
#F-CLJ7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.01.2017
20.03.2017
مُغلق
#F-CLK7 6 12 -3.90 / -0.84 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
15.02.2017
19.04.2017
تجارت
#F-CLM7 6 12 -3.94 / -0.85 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
16.03.2017
19.05.2017
تجارت
کشاورزی
شکر
#F-SBH7 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
27.06.2016
27.02.2017
مُغلق
#F-SBK7 6 12 -1.63 / -0.35 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
27.09.2016
27.04.2017
تجارت
#F-SBN7 6 12 -1.63 / -0.35 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
تجارت
كاكائو
#F-CCH7 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
12.08.2016
13.02.2017
مُغلق
#F-CCK7 10 20 -1.76 / -0.38 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
11.11.2016
13.04.2017
تجارت
#F-CCN7 10 20 -1.76 / -0.38 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
09.02.2017
15.06.2017
تجارت
قهوۀ عربیکا
#F-KCH7 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
17.08.2016
16.02.2017
مُغلق
#F-KCK7 50 100 -4.21 / -0.91 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
16.11.2016
18.04.2017
تجارت
#F-KCN7 50 100 -4.28 / -0.92 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
14.02.2017
20.06.2017
تجارت
سویا
#F-QBSH7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.10.2016
24.02.2017
مُغلق
#F-QBSK7 20 40 -4.01 / -0.86 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
23.12.2016
26.04.2017
تجارت
#F-QBSN7 20 40 -4.05 / -0.87 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
کنجاله سویا
#F-ZMH7 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
23.11.2016
24.02.2017
مُغلق
#F-ZMK7 80 160 -2.60 / -0.56 USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
23.12.2016
26.04.2017
تجارت
#F-ZMN7 80 160 -2.63 / -0.57 USD per 1 lot 0.01 100 short tons 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
گندم
#F-ZWH7 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2016
24.02.2017
مُغلق
#F-ZWK7 20 40 -1.72 / -0.37 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
23.11.2016
26.04.2017
تجارت
#F-ZWN7 20 40 -1.78 / -0.38 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
آب پرتقال
#F-JOH7 40 80 - / - USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.10.2016
27.02.2017
مُغلق
#F-JOK7 40 80 -2.21 / -0.48 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
27.12.2016
27.04.2017
تجارت
#F-JON7 40 80 -2.12 / -0.45 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
تجارت
جو
#F-ZOH7 30 60 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2016
24.02.2017
مُغلق
#F-ZOK7 30 60 -1.02 / -0.22 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
23.11.2016
26.04.2017
تجارت
#F-ZON7 30 60 -0.97 / -0.21 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
دانه ذرت
#F-ZCH7 10 20 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2016
24.02.2017
مُغلق
#F-ZCK7 10 20 -1.45 / -0.31 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
23.11.2016
26.04.2017
تجارت
#F-ZCN7 10 20 -1.48 / -0.32 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
گاو زنده
#F-LEJ7 200 400 -3.96 / -0.85 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
29.11.2016
06.04.2017
تجارت
#F-LEM7 200 400 -3.67 / -0.79 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
31.01.2017
01.06.2017
تجارت
گاو گوشتی
#F-GFH7 200 400 -5.44 / -1.17 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
14.11.2016
29.03.2017
تجارت
#F-GFJ7 200 400 -5.51 / -1.18 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
23.01.2017
26.04.2017
تجارت
پنبه
#F-CTH7 30 60 - / - USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
20.06.2016
17.02.2017
مُغلق
#F-CTK7 30 60 -3.16 / -0.68 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
18.11.2016
20.04.2017
تجارت
#F-CTN7 30 60 -3.21 / -0.69 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
15.02.2017
22.06.2017
تجارت
برنج شلتوک
#F-ZRH7 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
25.10.2016
24.02.2017
مُغلق
#F-ZRK7 100 200 -1.60 / -0.34 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
23.12.2016
26.04.2017
تجارت
#F-ZRN7 100 200 -1.64 / -0.35 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
22.02.2017
28.06.2017
تجارت
گوشت غیر حلال
#F-HEG7 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
10.10.2016
14.02.2017
مُغلق
#F-HEJ7 100 200 -2.26 / -0.49 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.12.2016
12.04.2017
تجارت
#F-HEK7 100 200 -2.41 / -0.52 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
10.02.2017
10.05.2017
تجارت
قهوۀ روبوستا
قهوۀ روبوستا
#F-RCH7 6 12 - / - USD per 1 lot 1 10 2.5 %
16.06.2016
27.02.2017
مُغلق
#F-RCK7 6 12 -1.75 / -0.38 USD per 1 lot 1 10 2.5 %
27.12.2016
27.04.2017
تجارت
#F-RCN7 6 12 -1.77 / -0.38 USD per 1 lot 1 10 2.5 %
23.02.2017
29.06.2017
تجارت

تماس