روحیۀ بازار


طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 10 ژانویه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 25.44 میلیارد دلار به 24.95 میلیارد دلار رسید. روحیه در قبال دلار کاهش پیدا کرد که به دلیل انتشار آمار اقتصادی ای بود که اغلب ضعیف بودند. گزارش اشتغال ADP ضعیف تر از حد انتظار اعلام شد. شاخص مدیران خرید غیرتولیدی متعلق به ISM در دسامبر در رقم 57.2 ثابت ماند و تغییر نکرد که نشان می دهد بخش خدمات همچنان با سرعت ثابتی به توسعه ادامه می دهد. تعداد مدعیان بیکاری هفتگی از 263هزار نفر در هفتۀ قبلش به رقم 235هزار نفر کاهش پیدا کرد که مثبت است اما تعداد مدعیان قدیمی بیکاری از 2,102,000 نفر به 2,112,000 نفر افزایش یافت.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 27 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 22.45 به 24.14 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در طی هفتۀ قبل درهم آمیخته بودند. گزارش GDP نشان داد که رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم از 3.3% به 3.5% ارتقا یافته است. ضریب اطمینان مصرف کننده از رقم به شکل صعودی تصحیح شدۀ 109.4 در نوامبر به 113.7 رسید که بالاترین سطح از سال 2001 تاکنون محسوب می شود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 20 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 28میلیارد دلار به 22.45 میلیارد دلار رسید. کاهش در خریدهای دلار علی رغم این صورت گرفت که فدرال ریزرو در 14 دسامبر تصمیم گرفت نرخ بهرۀ کوتاه مدت را برای بار دوم 0.25% افزایش دهد. اگرچه بطور گسترده ای انتظار می رفت که نرخ بهره افزایش پیدا کند چراکه پیش از آن سیاستگذاران بارها حمایت شان را از این موضوع اعلام کرده بودند اما اعلام تسریع در روند افزایش نرخ بهره در سال 2017 موضوعی غافلگیرکننده بود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 13 دسامبر را پوشش می دهد، خرید خالص دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از رقم 28.14 به 28 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در طی هفته هیچ غافلگیری ای نداشتند که موجب تغییر در انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو در نشست 13 و 14 دسامبر گردد. دانشگاه میشیگان گزارش داد که ضریب اطمینان مصرف کننده از 93.8 در نوامبر به 98 در دسامبر افزایش یافته است. تعداد مدعیان جدید بیکاری نیز از 268هزار نفر به 258هزار نفر کاهش یافت درحالیکه تعداد افرادی که پس از گذشت یک ماه همچنان درخواست دریافت حقوق بیکاری دارند از 2084هزار نفر به 2005هزار نفر کاهش پیدا کرد.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 6 دسامبر را پوشش می دهد، سرمایه گذاران در هفتۀ قبل میزان معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی را از 24.82 میلیارد دلار به 28.14 میلیارد دلار افزایش دادند. آمار منتشر شده در هفتۀ قبل تاثیر اندکی بر خوش بینی سرمایه گذاران در ارتباط با رشد اقتصادی ایالات متحده داشت ضمن اینکه اظهارنظرهای سیاستگذاران فدرال ریزرو انتظارات دربارۀ افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو در دسامبر را تقویت کرد. موسسۀ ISM گزارش داد شاخص مدیران خرید بخش تولید از رقم 51.9 در ماه اکتبر به رقم 53.29 در نوامبر رشد داشته است. شاخص مدیران خرید غیرتولیدی نیز از 54.8 به 57.2 رسیده است. شاخص ترکیبی مدیران خرید متعلق به Markit نیز در رقم 54.9 ثابت باقی ماند. رقم بالاتر از 50 در این شاخص نشان دهندۀ توسعه است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 29 نوامبر را پوشش می دهد معاملات خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 22.25 میلیارد دلار به 24.82 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. انتشار آمار مثبت اقتصادی بیشتر احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در نشست ماه دسامبر را تقویت کرد ضمن اینکه اقتصاد ایالات متحده علائمی از پیشرفت رشد را نشان می دهد. رشد سالیانۀ تولید ناخالص داخلی از 1.4% در سه ماهۀ دوم به 3.2% در سه ماهۀ سوم رسید که امیدها دربارۀ خروج اقتصاد ایالات متحده از رشد کمتر از نرخ های بلندمدت که از نظر عدۀ بسیاری تبدیل به روندی عادی شده بود را تقویت کرد.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 22 نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 20.87 میلیارد دلار به 22.25 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. انتشار آمار اقتصادی مثبت در کنار انتظارات برای اتخاذ برنامه های تسهیلی مالی قوی تر از سوی دونالد ترامپ از روحیۀ خرید دلار حمایت کرد. خرده فروشی در اکتبر 0.8% افزایش پیدا کرد در حالیکه رقم اعلام شده برای ماه سپتامبر با 0.4% رشد به 1% تصحیح شد که نشان می دهد مخارج مصرف کننده که اصلی ترین عامل رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ چهارم سال است تقویت شده است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا اول نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از رقم 18.8 میلیارد دلار به رقم 20.77 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. رشد قوی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم و آمار اقتصادی غالباً مثبت که راستای انتظارات برای افزایش رشد اقتصادی هستند از تقویت اخیر ارزش دلار حمایت می کنند. رشد سالیانۀ تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ سوم به 2.9% رسید که بیشتر از حد انتظار است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 25 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 18.4 به 18.8 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. ارزش دلار طی دو هفتۀ قبل افزایش پیدا کرده است که تحت تاثیر انتظارات برای افزایش زودهنگام نرخ بهره در ایالات متحده رخ داد. گزارش های اغلب مثبتی که در هفتۀ قبل منتشر شدند نشان دادند که روند بهبود اقتصادی ایالات متحده همچنان ادامه دارد ضمن اینکه فعالیت تولید در اکتبر نیز افزایش یافته است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 18 اکتبر را پوشش می دهد، سرمایه گذاران معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل را از 14.72 به 18.4 میلیارد دلار افزایش دادند.