روحیۀ بازار


طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا اول فوریه را پوشش می دهد میزان معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از رقم 18.53 میلیارد دلار به 17.08 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. فدرال ریزرو نرخ بهره را تغییر داد و اعلام کرد که اقتصاد همچنان رشدی اندک دارد چراکه علی رغم رشد ضریب اطمینان کسب و کار و مصرف کننده، فعالیت سرمایه گذاری "نرم" بود. آمار منتشر شده در خلال هفته تائید کنندۀ روند بهبود اقتصادی هستند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 24 ژانویه را پوشش می دهد، معاملات خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 24.42 میلیارد دلار به 20.12 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. خوش بینی سرمایه گذاران برای دلار کاهش پیدا کرد چراکه اولین اقدامات ترامپ در راستای موضع سیاسی محافظه کارانۀ او بودند. او ایالات متحده را از پیمان شراکت ترانس-پسیفیک خارج کرد و وعده داد که دربارۀ قراردادهای تجاری مجدد مذاکره کند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 24 ژانویه را پوشش می دهد، معاملات خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 24.42 میلیارد دلار به 20.12 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. خوش بینی سرمایه گذاران برای دلار کاهش پیدا کرد چراکه اولین اقدامات ترامپ در راستای موضع سیاسی محافظه کارانۀ او بودند. او ایالات متحده را از پیمان شراکت ترانس-پسیفیک خارج کرد و وعده داد که دربارۀ قراردادهای تجاری مجدد مذاکره کند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 17 ژانویه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 24.95 میلیارد دلار به 24.42 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. سرمایه گذاران میزان معاملات دلار را کاهش دادند که به دلیل انتشار آمار اقتصادی درهم آمیخته در طی هفته و نداشتن جهت مشخص برای دلار پس از اولین کنفرانس خبری دونالد ترامپ رخ داد. اصلی ترین آمار مثبت، آمار مربوط به خرده فروشی بود که نشان داد خرده فروشی پس از رشد 0.1درصدی در ماه نوامبر که به شکل صعودی تصحیح شده است، در ماه دسامبر در مقیاس ماهیانه 0.6% رشد پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 10 ژانویه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 25.44 میلیارد دلار به 24.95 میلیارد دلار رسید. روحیه در قبال دلار کاهش پیدا کرد که به دلیل انتشار آمار اقتصادی ای بود که اغلب ضعیف بودند. گزارش اشتغال ADP ضعیف تر از حد انتظار اعلام شد. شاخص مدیران خرید غیرتولیدی متعلق به ISM در دسامبر در رقم 57.2 ثابت ماند و تغییر نکرد که نشان می دهد بخش خدمات همچنان با سرعت ثابتی به توسعه ادامه می دهد. تعداد مدعیان بیکاری هفتگی از 263هزار نفر در هفتۀ قبلش به رقم 235هزار نفر کاهش پیدا کرد که مثبت است اما تعداد مدعیان قدیمی بیکاری از 2,102,000 نفر به 2,112,000 نفر افزایش یافت.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 27 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 22.45 به 24.14 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در طی هفتۀ قبل درهم آمیخته بودند. گزارش GDP نشان داد که رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم از 3.3% به 3.5% ارتقا یافته است. ضریب اطمینان مصرف کننده از رقم به شکل صعودی تصحیح شدۀ 109.4 در نوامبر به 113.7 رسید که بالاترین سطح از سال 2001 تاکنون محسوب می شود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 20 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 28میلیارد دلار به 22.45 میلیارد دلار رسید. کاهش در خریدهای دلار علی رغم این صورت گرفت که فدرال ریزرو در 14 دسامبر تصمیم گرفت نرخ بهرۀ کوتاه مدت را برای بار دوم 0.25% افزایش دهد. اگرچه بطور گسترده ای انتظار می رفت که نرخ بهره افزایش پیدا کند چراکه پیش از آن سیاستگذاران بارها حمایت شان را از این موضوع اعلام کرده بودند اما اعلام تسریع در روند افزایش نرخ بهره در سال 2017 موضوعی غافلگیرکننده بود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 13 دسامبر را پوشش می دهد، خرید خالص دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از رقم 28.14 به 28 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در طی هفته هیچ غافلگیری ای نداشتند که موجب تغییر در انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو در نشست 13 و 14 دسامبر گردد. دانشگاه میشیگان گزارش داد که ضریب اطمینان مصرف کننده از 93.8 در نوامبر به 98 در دسامبر افزایش یافته است. تعداد مدعیان جدید بیکاری نیز از 268هزار نفر به 258هزار نفر کاهش یافت درحالیکه تعداد افرادی که پس از گذشت یک ماه همچنان درخواست دریافت حقوق بیکاری دارند از 2084هزار نفر به 2005هزار نفر کاهش پیدا کرد.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 6 دسامبر را پوشش می دهد، سرمایه گذاران در هفتۀ قبل میزان معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی را از 24.82 میلیارد دلار به 28.14 میلیارد دلار افزایش دادند. آمار منتشر شده در هفتۀ قبل تاثیر اندکی بر خوش بینی سرمایه گذاران در ارتباط با رشد اقتصادی ایالات متحده داشت ضمن اینکه اظهارنظرهای سیاستگذاران فدرال ریزرو انتظارات دربارۀ افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو در دسامبر را تقویت کرد. موسسۀ ISM گزارش داد شاخص مدیران خرید بخش تولید از رقم 51.9 در ماه اکتبر به رقم 53.29 در نوامبر رشد داشته است. شاخص مدیران خرید غیرتولیدی نیز از 54.8 به 57.2 رسیده است. شاخص ترکیبی مدیران خرید متعلق به Markit نیز در رقم 54.9 ثابت باقی ماند. رقم بالاتر از 50 در این شاخص نشان دهندۀ توسعه است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 29 نوامبر را پوشش می دهد معاملات خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 22.25 میلیارد دلار به 24.82 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. انتشار آمار مثبت اقتصادی بیشتر احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در نشست ماه دسامبر را تقویت کرد ضمن اینکه اقتصاد ایالات متحده علائمی از پیشرفت رشد را نشان می دهد. رشد سالیانۀ تولید ناخالص داخلی از 1.4% در سه ماهۀ دوم به 3.2% در سه ماهۀ سوم رسید که امیدها دربارۀ خروج اقتصاد ایالات متحده از رشد کمتر از نرخ های بلندمدت که از نظر عدۀ بسیاری تبدیل به روندی عادی شده بود را تقویت کرد.