روحیۀ بازار


به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 7 مارس را پوشش می دهد و در جمعه 10 مارس منتشر شد، معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 13 میلیارد دلار به 15.26 میلیارد دلار افزایش پیدا کردند. آمار اقتصادی در خلال هفته مثبت بودند و سخنان حامی افزایش نرخ بهرۀ جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو ایالات متحده، از افزایش نرخ بهره در مارس حمایت کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز سوم مارس منتشر شد و آمار تا 28 فوریه را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 15.02 میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در هفتۀ قبل درهم آمیخته بودند و صورتجلسۀ نشست ماه فوریۀ کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو کمتر از حد انتظار حامی افزایش نرخ بهره بود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 21 فوریه را پوشش می دهد و در روز جمعه 24 فوریه منتشر شد، معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در خلال هفتۀ گذشته از 14.93 میلیارد دلار با اندکی افزایش به 15.02 میلیارد دلار رسیدند. در طی هفته هیچ جزئیات سیاستی یا ابتکارات جدید از سوی دولت ترامپ اعلام نشد اما آمار اقتصادی کاملاً مثبت بودند که ارزیابی های بهتر از حد انتظار جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو، دربارۀ اقتصاد ایالات متحده در نطق اش در برابر کنگره را تقویت کرد.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار را 14 فوریه را پوشش می دهد، معاملات خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 17.08 میلیارد دلار به 14.98 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. روحیه در قبال دلار هنوز تحت تاثیر انتظارات برای ارائۀ جزئیات بیشتر از سوی دونالد ترامپ دربارۀ وعدۀ انتخاباتی اش دربارۀ سیاست های انبساطی قرار دارد. ترامپ در هفتۀ پیش وعده داد که یک برنامۀ جدید "فوق العاده" برای مالیات های شرکت ها را به زودی ارائه دهد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا اول فوریه را پوشش می دهد میزان معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از رقم 18.53 میلیارد دلار به 17.08 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. فدرال ریزرو نرخ بهره را تغییر داد و اعلام کرد که اقتصاد همچنان رشدی اندک دارد چراکه علی رغم رشد ضریب اطمینان کسب و کار و مصرف کننده، فعالیت سرمایه گذاری "نرم" بود. آمار منتشر شده در خلال هفته تائید کنندۀ روند بهبود اقتصادی هستند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 24 ژانویه را پوشش می دهد، معاملات خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 24.42 میلیارد دلار به 20.12 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. خوش بینی سرمایه گذاران برای دلار کاهش پیدا کرد چراکه اولین اقدامات ترامپ در راستای موضع سیاسی محافظه کارانۀ او بودند. او ایالات متحده را از پیمان شراکت ترانس-پسیفیک خارج کرد و وعده داد که دربارۀ قراردادهای تجاری مجدد مذاکره کند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 24 ژانویه را پوشش می دهد، معاملات خرید دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 24.42 میلیارد دلار به 20.12 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. خوش بینی سرمایه گذاران برای دلار کاهش پیدا کرد چراکه اولین اقدامات ترامپ در راستای موضع سیاسی محافظه کارانۀ او بودند. او ایالات متحده را از پیمان شراکت ترانس-پسیفیک خارج کرد و وعده داد که دربارۀ قراردادهای تجاری مجدد مذاکره کند.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 17 ژانویه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 24.95 میلیارد دلار به 24.42 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. سرمایه گذاران میزان معاملات دلار را کاهش دادند که به دلیل انتشار آمار اقتصادی درهم آمیخته در طی هفته و نداشتن جهت مشخص برای دلار پس از اولین کنفرانس خبری دونالد ترامپ رخ داد. اصلی ترین آمار مثبت، آمار مربوط به خرده فروشی بود که نشان داد خرده فروشی پس از رشد 0.1درصدی در ماه نوامبر که به شکل صعودی تصحیح شده است، در ماه دسامبر در مقیاس ماهیانه 0.6% رشد پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 10 ژانویه را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 25.44 میلیارد دلار به 24.95 میلیارد دلار رسید. روحیه در قبال دلار کاهش پیدا کرد که به دلیل انتشار آمار اقتصادی ای بود که اغلب ضعیف بودند. گزارش اشتغال ADP ضعیف تر از حد انتظار اعلام شد. شاخص مدیران خرید غیرتولیدی متعلق به ISM در دسامبر در رقم 57.2 ثابت ماند و تغییر نکرد که نشان می دهد بخش خدمات همچنان با سرعت ثابتی به توسعه ادامه می دهد. تعداد مدعیان بیکاری هفتگی از 263هزار نفر در هفتۀ قبلش به رقم 235هزار نفر کاهش پیدا کرد که مثبت است اما تعداد مدعیان قدیمی بیکاری از 2,102,000 نفر به 2,112,000 نفر افزایش یافت.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 27 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 22.45 به 24.14 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. آمار اقتصادی منتشر شده در طی هفتۀ قبل درهم آمیخته بودند. گزارش GDP نشان داد که رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم از 3.3% به 3.5% ارتقا یافته است. ضریب اطمینان مصرف کننده از رقم به شکل صعودی تصحیح شدۀ 109.4 در نوامبر به 113.7 رسید که بالاترین سطح از سال 2001 تاکنون محسوب می شود.