بررسی بازار


بازارهای سهام ایالات متحده در روز سه شنبه رشد سنگینی را به ثبت رساندند بطوریکه همۀ سه شاخص اصلی در رکوردهای صعودی جدید بسته شدند. دلار تقویت شد. آمار شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% رشد در 101.461 واحد بسته شد. شاخص S&P500 با 0.6% رشد به 2365.12 واحد رسید که به دلیل رشد سهام بخش های کالاهای بادوام مصرفی و املاک رخ داد و همۀ یازده بخش شاخص S&P 500 با رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial) با 0.6% رشد در 20737.83 واحد بسته شد که به دلیل رشد سهام شرکت های Wal-Mart و UnitedHealth رخ داد. شاخص بلوچیپ برای هشتمین روز متوالی رشد کرد. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.5% رشد در رکورد 5865.95 واحد بسته شد.

بازارهای سهام ایالات متحده در روز دوشنبه به مناسبت روز ریاست جمهوری بسته بودند. پس از آنکه همۀ سه شاخص اصلی سهام در روز جمعه در رکوردهای صعودی بسته شدند، معاملات امروز از سرگرفته می شوند. دلار در روز دوشنبه ضعیف شد. آمار شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.04% ریزش در 100.892 واحد بسته شد. شاخص داوجونز در روز جمعه با 0.2% رشد به 20624.05 واحد رسید در حالیکه شاخص S&P500 با 0.2% رشد به 2351.16 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.4% رشد در رکورد 5838.58 واحد بسته شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز جمعه در رکوردهای صعودی جدید بسته شدند بطوریکه شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrials ) برای هفتمین روز متوالی در رشد بسته شد. دلار رشد کرد. آمار شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% رشد در 100.932 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones ) با کمتر از 0.1% رشد به رکورد 20624.05 واحد رسید ضمن اینکه ارزش سهام UnitedHealth limiting رشد پیدا کرد. شاخص بلوچیپ در طی هفته 1.8% رشد کرد. شاخص S&P500 با 0.2% رشد در رکورد 2328.25 واحد بسته شد که تحت تاثیر رشد سهام بخش های مخابرات و کالاهای اساسی مصرفی رخ داد. بازار گسترده در طی هفته با 1.5% رشد بسته شد. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq) با 0.4% رشد در رکورد 5838.58 واحد بسته شد که در مقیاس هفتگی 1.8% رشد است.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه در اوج های جدید بسته شدند ضمن اینکه شاخص بازار وسیع پس از آنکه دونالد ترامپ گفت که برنامۀ انبوه "مالیات" در "آینده ای نه چندان دور" محقق خواهد شد برای هفتمین روز متوالی رشد کرد. دلار عقب نشینی پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.16% ریزش در 101.058 واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به 2349.17 واحد رسید که تحت تاثیر سهام بخش کالاهای اساسی مصرفی رخ داد ضمن اینکه هفت بخش از یازده بخش اصلی شاخص S&P500 در رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز با 0.5% رشد به 20611.17 واحد رسید که تحت تاثیر رشد Procter & Gamble رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.6% رشد به رکورد 5819.44 واحد رسید و برای هفتمین روز متوالی با رشد بسته شد.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه برای چهارمین روز متوالی در رکوردهای صعودی جدید بسته شدند که به دلیل ارزبابی بهتر از حد انتظار "جانت یلن"، رئیس فدرال ریزرو ایالات متحده، دربارۀ اقتصاد ایالات متحده رخ داد. دلار پس از آنکه جانت یلن علامت داد که بانک مرکزی می تواند زودتر از حد انتظار نرخ های بهره را بطور تدریجی افزایش دهد بیش از پیش تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.22% رشد در 101.221 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به 20504.41 واحد رسید که به دلیل رشد 1.6درصدی ارزش سهام JP Morgan و رشد 1.3درصدی ارزش سهام Goldman Sachs رخ داد. شاخص S&P500 با 0.4% رشد به 2334.58 واحد رسید که تحت تاثیر سهام بخش های بهداشت و درمان و مالی رخ داد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.3% رشد در رکورد 5782.57 واحد بسته شد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد داشتند اما شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) افت داشت که تحت فشار سهام مالی رخ داد. دلار افت کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.22% ریزش به 100.177 واحد رسید. شاخص S&P 500 رشدی 0.1درصدی پیدا کرد و به 2294.67 واحد رسید که تحت تاثیر سهام بخش های خدمات عمومی و املاک بود ضمن اینکه سهام بخش مالی با 0.8% ریزش بدترین عملکرد را داشت. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.2% ریزش در 20054.34 واحد بسته شد که تحت تاثیر سهام JP Morgan, Goldman Sachs و Visa بود. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.2% رشد و ثبت یک رکورد جدید در 5682.45 واحد بسته شد.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه با اندکی افزایش بسته شد چراکه رشدهای ناشی از انتشار گزارش های درآمدی مثبت توسط نگرانی ها دربارۀ افزایش کسری تراز تجاری محدود شدند. دلار بیش از پیش تقویت شد که پس از آن رخ داد که پاتریک هارکر، رئیس فدرال ریزرو فیلادلفیا، در روز دوشنبه گفت که افزایش نرخ بهره در ماه مارس "روی میز" است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% رشد در 100.401 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.2% رشد به 20090.29 واحد رسید که تحت تاثیر افزایش ارزش سهام اپل، بوئینگ و IBM رخ داد که به ترتیب 0.95% و 1.54% و 1.48% رشد داشتند. شاخص S&P500 با کمتر از 0.1% رشد به 2293.08 واحد رسید چراکه سهام بخش کالاهای اساسی مصرفی که پیشتاز رشد در بخش هایی بود که رشد داشتند، زیان ها در بخش های افت کننده که پیشتازشان بخش انرژی با 1.4% سقوط بود را خنثی کرد. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% رشد در رکورد 5674.22 واحد بسته شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه افت کردند که به دلیل انتظار گزارش های درآمدی شرکتی درهم آمیخته رخ داد. دلار تقویت شد چراکه فعالان بازار به این باور رسیدند که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا سیاست پولی تطبیقی اش را حفظ می کند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.13% رشد در 99.89 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones average) با 0.1% ریزش به 20052.42 واحد رسید که به دلیل افت سهام شرکت های Verizon و Home Depot رخ داد. شاخص S&P500 با 0.2% ریزش به 2292.56 واحد رسید ضمن اینکه سهام بخش های مخابرات و انرژی بدترین عملکرد را داشتند. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.1% ریزش به 56663.55 واحد رسید.

رشد سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه متوقف شد که به دنبال آخرین اظهار نظرهای دونالد ترامپ دربارۀ سیاستی که دنبال می کند رخ داد. بازارها از زمان انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر رشد داشتند که به دلیل وجود انتظارات کاهش مالیات، برداشته شدن نظارت ها و تسهیلات مالی به منظور تسریع رشد اقتصادی رخ داد اما اکنون توجه سرمایه گذاران به ممنوعیت موقت مهاجرت هفت کشور مسلمان و بازنگری قراردادهای تجاری معطوف شده است. دلار آمریکا پس از ثبت پایین ترین رکورد از اواسط نوامبر تاکنون در روز پنجشنبه رشد داشت. شاخص دلار که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی تا 99.233 واحد افت کرد. شاخص S&P500 با 0.06% رشد به 2280.85 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.03% ریزش به 19884.91 واحد رسید. در حالیکه شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.11% ریزش به 5636.20 واحد رسید. پیش بینی می شود که مجموع درآمد شرکت های موجود در فهرست شاخص S&P500 در سه ماهۀ چهارم سال قبل میلادی 7.5% رشد داشته باشد که در این صورت بالاترین سطح طی 9 فصل اخیر خواهد بود. پس از بسته شدن بازار ارزش سهام آمازون 3.7% افت کرد چراکه گزارش درآمدی اش کمتر از حد انتظار اعلام شد. ارزش سهام فیس بوک با 1.8% سقوط به 130.84 دلار رسید در حالیکه پیش از آن به رکورد 135.49 دلار رسیده بود. ارزش سهام Macy با 5.2% رشد به 30.72 دلار رسید. در میان آمارهای اقتصادی، آمار مربوط به بازار کار ایالات متحده همچنان به سخت تر شدن ادامه داد درحالیکه بهره وری ضعیف باقی ماند. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به اشتغال بخش غیرکشاورزی ماه ژانویه منتشر خواهد شد درحالیکه تحلیل گران پیش بینی می کنند که در ماه گذشته 175000 شغل ایجاد شده باشد که از رقم 156هزار شغل در ماه دسامبر بیشتر است. پیش بینی می شود که نرخ بیکاری در ژانویه در رقم 4.7% ثابت باقی بماند که نزدیک به پایین ترین سطح طی 9 سال اخیر است. آمار مربوط به تعداد چاه های نفتی فعال در ایالات متحده در ساعت 19:00 CET از سوی Baker Hughes منتشر خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد کردند که پس از آن رخ داد که فدرال ریزرو ایالات متحده نرخ های بهره را تغییر نداد و سهام اپل نیز یک روز پس از آنکه سازندۀ آیفون گزارش داد که درآمدش بهتر از حد انتظار بوده است، رشد کرد. دلار با رشد بسته شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.18% رشد در 99.737 واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.35% رشد به 2279.22 واحد رسید. رشد سهام اپل 6.1% موجب رشد شاخص بازار وسیع شد و ریزش هفت بخش از یازده بخش اصلی شاخص S&P500 را خنثی کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial) با 0.1% در 19890.94 واحد بسته شد. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.5% رشد به 5642.64 واحد رسید.