اخبار شرکت


به دلیل انتقال به زمان تابستانی در اروپا از 27 مارس 2017 زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):


به دلیل تعطیلی رسمی در ژاپن به مناسبت روز اعتدال بهاری در تاریخ 20 مارس 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):

نسخۀ جدید NetTradeX 1.9.0 ترمینال معاملاتی برای Android منتشر شد.

به دلیل انتقال به زمان تابستانی در ایالات متحده از 13 مارس 2017 زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در روسیه در تاریخ 8 مارس 2017، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی در روسیه در تاریخ 23 فوریۀ 2017 زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده (روز رؤسای جمهور) در 20 فوریۀ 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر است (CET):

به دلیل تعطیلات در چین (تعطیلات بهاره) در 30 و 31 ژانویۀ 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در استرالیا در 26 ژانویۀ 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):

به دلیل تعطیلی در ایالات متحده به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ در 16 ژانویۀ 2017 زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):